Consiliul director

 

Pre?edinte: RANGA SORIN RADU

 • Vicepre?edinte: IANCU MARCEL
 • Membrii: – HULDU?AN  IOAN
 • POP  VASILE
 • FÂRTAN  IOAN
 • TAKACS  EVA
 • POKA  KATALIN-ENIKO
 • MOLDOVAN  ALEXANDRU
 • MURE?AN  ILDIKO
 • MAN  ROXANA  DANIELA
 • MÂRZA  CECILIA  ANGELA
 • FARKAS  ANNA-MARIA
 • TOBIA?  IOSIF
 • KADAR  ANIKO
 • SUKOSD  ?ANDOR

Consiliul director asigur? executarea hot?rârilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asocia?iei, în limita a cel mult o p?trime din componen?a sa.

În exercitarea competen?elor sale, Consiliul Director:

 • a) prezint? Adun?rii Generale raportul de activitate pe perioada anterioar?, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilan?ul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele asocia?iei;
 • b) încheie acte juridice în numele si pe seama asocia?iei;
 • c) aprob? organigrama si politica de personal ale asocia?iei, dac? prin statut nu se prevede altfel;
 • d) îndeplineste orice alte atribu?ii prev?zute în statut sau stabilite de Adunarea General?.

 Randall Cunningham Womens Jersey