Consiliul director

 

Președinte: RANGA SORIN RADU

 • Vicepreședinte: IANCU MARCEL
 • Membrii: - HULDUȘAN  IOAN
 • POP  VASILE
 • FÂRTAN  IOAN
 • TAKACS  EVA
 • POKA  KATALIN-ENIKO
 • MOLDOVAN  ALEXANDRU
 • MUREȘAN  ILDIKO
 • MAN  ROXANA  DANIELA
 • MÂRZA  CECILIA  ANGELA
 • FARKAS  ANNA-MARIA
 • TOBIAȘ  IOSIF
 • KADAR  ANIKO
 • SUKOSD  ȘANDOR

Consiliul director asigură executarea hotărârilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele asociaţiei;
 • b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociaţiei;
 • c) aprobă organigrama si politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
 • d) îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.