Mica

MICA

 

Sate: Dâmbu Mare,Mica,Mănăstirea,Nireş,Sânmărghita,Valea Cireşoii,Valea Luncii

Nr. Locuitori: 3462 locuitori

Suprafaţa totală (km2): 64,6km2

Densitate (loc/ km2): 60,24 locuitori/km2

Coordonatele geografice: paralela47o0845latitudine nordică şi meridianul 23o5549longitudine estică

 

Comuna Mica este situată în partea de nord – est a judeţului Cluj, la 65 km. de municipiul Cluj-Napoca. Situată în Câmpia Transilvaniei, comuna Mica se învecinează:

-           la Nord cu Râul Someşul Mare

-          la Est cu com Branişte din jud. Bistriţa- Năsăud şi com. Unguraş din jud. Cluj

-          la Vest cu Râul Someşul Mic şi municipiul Dej

-          la Sud cu com. Mintiul Gherlii.

Pozitionarea comunei Mica în județul Cluj

 

Forma predominantă de relief sunt versanţii, cu complexitate mare de expoziţie şi pante, cu lungimi mai mari de 200 m şi pante cuprinse între 5-40%

Localitatea Mica are altitudini cuprinse între 234 m în luncă, locul numit “La Rât” la 338 m. Dealul Mare din apropiere. Relieful are aspectul unui platou, puternic fragmentat de culoare, interfluvii largi şi prin prezenţa crestelor orientate spre nord şi a suprafeţelor structurale. Prin pitorescul sau aparte, relieful comunei constituie o importantă sursă turistică neexploatată până în prezent.

Vegetaţia naturală este reprezentată de dealurile cu paşuni şi fâneţe şi pădurea care formează cadre compacte pe dealurile comunei. În fâneţe frecvente sunt paiusul, firuţa, iarba câmpului iar în locurile umede: piciorul cocoşului, rogozul şi pipirigul. Pădurea se dezvăluie într-o varietate de arbori cum ar fi: frasinul, paltinul, stejarul, carpenul, alunul, cel mai răspandit dintre toate foioasele fiind fagul. Vegetaţia de luncă este caracteristică terenurilor din lunca apelor. Flora lemnoasă este reprezentată de salcii şi plopi.

Obiective turistice ale comunei sunt:

  • Castelul Kornis din satul Mănăstirea, datând din 1593 şi construit în stilul Renaşterii transilvănene, cu ancadramente de piatră şi un turn de poartă ridicat în 1720.

Biserici:

  • Biserica din secolul al XIII-lea din satul Nireş
  • Biserica din satul Mănăstirea datând din secolul al XIII-lea, construită în stil romanic, cu turn-clopotniţă din lemn din secolul al XVIII-lea pe pronaos
  • Biserica ortodoxă “Sfântul Nicolae” din satul Mănăstirea, datând din anul 1520, de factură gotică, cu elemente de fortificaţie

În comună există alimentare cu apă doar la fosta fermă pomicolă, neexistând reţea de alimentare cu apă pentru localităţile comunei aceasta fiind propusă într-un stadiu de prefezabilitate, pentru toate localităţile.
Localnicii se alimentează din surse proprii, calitatea apei fiind periclitată de lipsa instalaţiilor de canalizare şi epurare a apelor uzate şi datorită depozitării necorespunzătoare a gunoaielor.
Există în studiu de prefezabilitate posibilitatea alimentării cu apă prin racordarea la aducţiunea Cluj – Gherla.

 

Nu exista sistem de canalizare în nici una din localităţile comunei, apele uzate menajer şi dejecţiile fiind evacuate la suprafaţa solului sau în emisarii naturali, infestând apele de suprafaţă sau de adâncime,